Advocaat
caroline verplancke

knokke-heist

Praktijkgebieden

DSCN2199

  1. Invordering van Facturen
  2. Echtscheidingen
  3. Feitelijk of wettelijk samenwonen
  4. Nalatenschappen / erfenissen
  5. Appartementsmede-eigendom
  6. Aannemings- en contractenrecht
  7. Huur en handelshuur
  8. Aansprakelijkheid

 

Verklaring verschillende praktijkgebieden:

I. Invordering van facturen

Het kantoor staat de cliënten bij ingeval van wanbetaling bij facturen en dit zowel in België als in het buitenland. Hierbij wordt vertrokken van een traditionele ingebrekestelling gevolgd eventueel door een beslagprocedure en een invordering bij de bevoegde rechtbank. Verder wordt gezorgd voor de aangepaste factuurvoorwaarden.

II. Echtscheidingen

Het kantoor is gespecialiseerd in echtelijke moeilijkheden en aanverwante problemen. Na een eerste consultatie wordt gekeken welke procedure het meest passende is, dit kan variëren van onderlinge toestemmingen naar procedures op basis van een onherstelbare ontwrichting van het huwelijk. Tevens wordt de problematiek van onderhoudsgelden tussen echtgenoten en onderhoudsbijdragen voor de kinderen nauwkeurig onder de loep genomen en worden de gepaste juridische vorderingen gesteld (in kortgeding, alsook ten gronde). Aansluitend worden de cliënten bijgestaan in de vereffening / verdeling na echtscheiding.

III. Feitelijk of wettelijk samenwonen/concubinaat

Het kantoor verleent adviezen voor het opstellen van contracten van feitelijk of wettelijk samenwonen. Meester Verplancke staat U verder bij tijdens de volledige procedure van vereffening / verdeling na het uiteengaan van partijen. Tevens zal U perfect wordt geadviseerd wat uw rechten zijn alsmede deze van uw kinderen na de beëindiging van het concubinaat.

IV. Nalatenschappen/erfenissen

Het kantoor helpt U graag bij het verlenen van adviezen ivm erfrecht en testamenten, aangiftes van nalatenschappen, vereffening-verdelingen (minnelijk en gerechtelijk).

V. Appartementsmede-eigendom

Problemen tussen mede-eigenaars, invorderingen van facturen betreffende de mede-eigendom, coördinaties van basisaktes behoren tot de specialisaties van het kantoor.

VI. Aannemings- en contractenrecht

Opstellen van contracten op maat (koop / verkoop, aanneming, architectenovereenkomsten, handelsagenturen edm) conform de wettelijke bepalingen. Gerechtelijke procedures met betrekking tot hoger vermelde overeenkomsten.

VII. Huur en handelshuur

Meester Verplancke zal U begeleiden bij de redactie van contracten van huur (woning hoofdverblijf alsook tweede verblijf / seizoenverhuring) en handelshuur. Eveneens kan U op haar diensten beroep doen in geval van problemen bij wanbetaling, uit huis zetting, beëindiging van huur / handelshuur, overlating van handelshuurovereenkomsten.

VIII. Aansprakelijkheid

Finaal kunt U ook op dit kantoor terecht voor alle problemen met betrekking tot contractueel en extra contractueel aansprakelijkheidsrecht.