Praktijkgebieden

Verklaring verschillende praktijkgebieden:

I. Invordering van facturen

Het kantoor staat de cliënten bij ingeval van wanbetaling bij facturen en dit zowel in België als in het buitenland. Hierbij wordt vertrokken van een traditionele ingebrekestelling gevolgd eventueel door een beslagprocedure en een invordering bij de bevoegde rechtbank. Verder wordt gezorgd voor de aangepaste factuurvoorwaarden.

 

II. Echtscheidingen

Het kantoor is gespecialiseerd in echtelijke moeilijkheden en aanverwante problemen. Na een eerste consultatie wordt gekeken welke procedure het meest passende is, dit kan variëren van onderlinge toestemmingen naar procedures op basis van een onherstelbare ontwrichting van het huwelijk. Tevens wordt de problematiek van onderhoudsgelden tussen echtgenoten en onderhoudsbijdragen voor de kinderen nauwkeurig onder de loep genomen en worden de gepaste juridische vorderingen gesteld (in kortgeding, alsook ten gronde). Aansluitend worden de cliënten bijgestaan in de vereffening / verdeling na echtscheiding.

 

III. Feitelijk of wettelijk samenwonen/concubinaat

Het kantoor verleent adviezen voor het opstellen van contracten van feitelijk of wettelijk samenwonen. Meester Verplancke staat U verder bij tijdens de volledige procedure van vereffening / verdeling na het uiteengaan van partijen. Tevens zal U perfect wordt geadviseerd wat uw rechten zijn alsmede deze van uw kinderen na de beëindiging van het concubinaat.

 

IV. Nalatenschappen/erfenissen

Het kantoor helpt U graag bij het verlenen van adviezen ivm erfrecht en testamenten, aangiftes van nalatenschappen, vereffening-verdelingen (minnelijk en gerechtelijk).

 

V. Appartementsmede-eigendom

Problemen tussen mede-eigenaars, invorderingen van facturen betreffende de mede-eigendom, coördinaties van basisaktes behoren tot de specialisaties van het kantoor.

 

VI. Aannemings- en contractenrecht

Opstellen van contracten op maat (koop / verkoop, aanneming, architectenovereenkomsten, handelsagenturen edm) conform de wettelijke bepalingen. Gerechtelijke procedures met betrekking tot hoger vermelde overeenkomsten.

 

VII. Huur en handelshuur

Meester Verplancke zal U begeleiden bij de redactie van contracten van huur (woning hoofdverblijf alsook tweede verblijf / seizoenverhuring) en handelshuur. Eveneens kan U op haar diensten beroep doen in geval van problemen bij wanbetaling, uit huis zetting, beëindiging van huur / handelshuur, overlating van handelshuurovereenkomsten.

 

VIII. Aansprakelijkheidsrecht

U kunt op dit kantoor ook terecht voor alle problemen met betrekking tot contractueel en extra contractueel aansprakelijkheidsrecht.

IX. Verkeersrecht / Verzekeringsrecht

Bij het kantoor kunt u terecht voor alle mogelijke aspecten inzake verkeer.  Wij hebben jarenlange expertise in de afhandeling van alles wat met verkeer te maken heeft. Niet alleen uw strafrechtelijke verdediging voor de Politierechtbank (snelheidsovertreding, vluchtmisdrijf, rijden onder invloed, problematiek van het alcoholslot …), maar ook de afhandeling van een verkeersongeval (burgerlijke partij, aansprakelijkheid, schadevergoeding, lichamelijke schade, regresvorderingen…) kan worden behartigd.

Alle verzekeringskwesties dienaangaande worden tevens behandeld.

Veelal onderschreef u een polis rechtsbijstand bij uw verzekering, zodat wij alles afhandelen in rechtsbijstand en u onze ereloon- & kostenstaat niet zelf dient te betalen.

 

X. Andere rechtsgebieden

De advocaten verbonden aan het kantoor maken er een zaak van om alleen dossiers te doen waar ze goed in zijn.  Vandaar dat dossiers welke niet tot hun specialisaties behoren (bv. Arbeidsrecht en fiscaal recht) in overleg kunnen worden doorgestuurd naar gespecialiseerde advocaten waar het kantoor reeds jarenlang mee samenwerkt zodoende dat de cliënt aldaar een goede dienstverlening bekomt. Naar keuze van de cliënt kan het dossier ook door ons kantoor verder opgevolgd worden.